Zásady ochrany súkromia

Vážení zákazníci spoločnosti Ledum Kamara SK s.r.o.

 

Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľmi veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu.

 

Cieľom tohto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok, ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.

 

 

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri používaní našich systémov cítili bezpečne a aj preto je ochrana Vašich osobných údajov významným prvkom budovania systémov a postupov využívaných v našej spoločnosti. Tieto pravidlá vysvetľujú, akým spôsobom v spoločnosti Ledum Kamara SK s.r.o., so sídlom Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48 158 836, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 104096/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“), spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s funkcionalitami našej webovej stránky www.tonerpartner.sk (ďalej len „webová stránka“). Tieto Pravidlá spracúvania osobných údajov (ďalej len ako „Pravidlá“) sú pre Vás dôležité, najmä pokiaľ ste cez webovú stránku uskutočnili objednávku tovarov.

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) [ďalej ako “GDPR”], ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej len ako „Zákon o EK“) ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

 

Naša spoločnosť sa zaväzuje neustále zlepšovať politiku, postupy a systém bezpečnosti ochrany osobných údajov a za týmto účelom ich primerane inovovať a zdokonaľovať. V snahe zabezpečiť efektívnu ochranu osobných údajov získavame a uplatňujeme v praxi najnovšie poznatky. 

 

Vaše osobné údaje nepredávame ani ich nevyužívame na iné účely ako sú tie, na ktoré ste nám ich vedome poskytli, a ktoré sú v súlade s týmito Pravidlami. Zamestnanci našej spoločnosti a ďalšie osoby podieľajúce sa na našej činnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokladoch o záležitostiach týkajúcich sa Vašich osobných údajov.

 

Ak máte akékoľvek otázky vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov, môžete ich kedykoľvek zaslať na adresu nášho sídla na ulici Zámocká 30, 811 01 Bratislava alebo nás kontaktovať e-mailom prostredníctvom adresy info@tonerpartner.sk

 

 

1. Čo sú osobné údaje?

 

 1. Osobné údaje znamenajú akékoľvek údaje, na základe ktorých Vás môžeme identifikovať, či už priamo alebo nepriamo. Osobné údaje tak môžu byť napríklad meno, priezvisko, fotografia alebo IP adresa. 
 2. GDPR rozoznáva aj osobitnú kategóriu osobných údajov, ku ktorej je potrebné pristupovať mimoriadne citlivo. Osobitné kategórie osobných údajov sú také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, ale aj genetické údaje, biometrické údaje ako odtlačky prstov určené na Vašu identifikáciu, či údaje týkajúce sa zdravia, sexuálneho života alebo orientácie. Naša spoločnosť nemá záujem pri uzatváraní zmluvných vzťahov spracúvať osobitné kategórie Vašich osobných údajov. V prípade, ak ste nám takéto údaje odovzdali, prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov a my zabezpečíme ich vymazanie z našich databáz, pokiaľ nám platný právny poriadok SR ich odstránenie neznemožňuje.
 3. Špeciálnym režimom sa spravujú aj osobné údaje maloletých detí. Osobné údaje detí nemáme záujem spracúvať a v našich obchodných podmienkach uvádzame, že objednávku môže zadať iba osoba staršia ako 16 rokov. V každom prípade, k spracúvaniu takýchto osobných údajov v súlade s týmito Pravidla teoreticky môže dochádzať, a to najmä s ohľadom, že objednávku cez webovú stránku môže uskutočniť aj neplnoletá osoba, nakoľko v súvislosti so zadaním objednávky (a pri zohľadnení zásady minimalizácie údajov) nespracúvame osobné údaje týkajúce sa dátumu narodenia alebo veku. V prípade, ak ste nám takéto údaje odovzdali alebo ako zákonný zástupca dieťaťa máte vedomosť, že k ich odovzdaniu došlo, prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov a my zabezpečíme ich vymazanie z našich databáz, pokiaľ nám platný právny poriadok SR ich odstránenie neznemožňuje.

 

 

2. Prečo spracúvame osobné údaje? 

 

 1. Spracúvanie osobných údajov znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií s osobnými údajmi, ako napríklad ich získavanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, šírenie, vymazanie alebo likvidáciu, a to bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 2. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku, teda plniť ustanovenia kúpnej zmluvy.  
 3. Okrem toho Vaše osobné údaje spracúvame aj v prípade, ak to vyžaduje alebo umožňuje platný právny poriadok SR alebo v prípade, ak existujú prevažujúce oprávnené záujmy našej spoločnosti alebo v odôvodnených prípadoch aj iných osôb, ako aj na základe súhlasu. 

 

3. Na aké účely a na akých právnych základoch spracúvame osobné údaje? 

 

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom: Osobné údaje, ktoré z tohto dôvodu spracúvame, sú najmä:

1. Predzmluvné rokovania, t.j. zodpovedanie Vašich otázok v súvislosti s ponukou našich tovarov [čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR]

Vybavenia Vašej žiadosti o poskytnutie informácií. Za týmto účelom vykonávame opatrenia pred uzatvorením zmluvy, napr. pokiaľ sa na nás obrátite s otázkami ohľadne našich tovarov formou e-mailu. Meno, priezvisko, e-mail a údaje, ktoré uvediete vo Vašej žiadosti.

2. Plnenie práv a povinností na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi nami ako Prevádzkovateľom a Vami ako dotknutou osobou [čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR]

Plnenia zmluvných práv a povinností, pretože bez spracúvania Vašich osobných údajov by sme nevedeli vybaviť Vašu objednávku a doručiť Vám objednané tlačiarenské výrobky alebo  plniť ďalšie zmluvné povinnosti v zmysle našich obchodných podmienok. Údaje potrebné na uzatvorenie zmluvy a vybavenie/doručenie objednávky: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (fakturačná prípadne aj korešpondenčná), IBAN/číslo účtu, IP adresa, z ktorej bola uskutočnená objednávka, či sa jedná o fyzickú osobu, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo osobu konajúcu v mene právnickej osoby (vo vzťahu k podnikateľom aj príslušné identifikačné údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH), predmet objednávky; alebo (ii) na plnenie zmluvy v súlade s obchodnými podmienkami: napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa v prípade dodatočnej komunikácie.

3. Zákonná povinnosť Prevádzkovateľa [čl. 6 ods. 1, písm. c) GDPR]

Časť osobných údajov podľa predchádzajúceho bodu musíme taktiež spracúvať, lebo nám túto povinnosť ukladajú rôzne právne predpisy (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty alebo zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a iné. Niektoré osobné údaje podľa predchádzajúceho bodu, predovšetkým osobné údaje obsiahnuté v účtovných záznamoch v zmysle účtovných a daňových predpisov alebo údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie.

4. Prevažujúcich oprávnených záujmov Prevádzkovateľa [čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR]

V záujme efektívneho výkonu našej podnikateľskej činnosti využívame služby/produkty tretích strán, ktoré pre nás môžu spracúvať Vaše osobné údaje (ďalej len ako „Sprostredkovateľ“). Sprostredkovatelia pre nás zabezpečujú napr. služby (i) účtovné, skladové, IT alebo služby právne; (ii) nástroje priameho marketingu; alebo (iii) cielenej reklamy.


Nakoľko sme súčasťou skupiny podnikov, rovnako môže dochádzať k prenosu Vašich osobných údajov v rámci tejto skupiny na vnútorné administratívne účely vrátane spracúvania osobných údajov zákazníkov.


Taktiež uskutočňujeme určitú formu profilácie našich zákazníkov na základe ich spotrebiteľského správania za účelom lepšieho cielenia priameho marketingu.


Vo vzťahu k všetkým vyššie uvedeným spracovateľským operáciám sme vykonali tzv. balančný test, ktorého výsledkom bol prevažujúci oprávnený záujem našej spoločnosti ako Prevádzkovateľa, ktorý spočíva predovšetkým v efektívnej organizácií obchodných procesov týkajúcich sa našej podnikateľskej činnosti a propagácií našich tovarov. V danej súvislosti sme zohľadnili predovšetkým nasledujúce skutočnosti:


 • Ustanovenia GDPR, ktoré oprávnený záujem na strane prevádzkovateľa pri niektorých z vyššie uvedených spracovateľských operácií predpokladajú;

 • Štandardné trhové postupy vo vzťahu k používaniu Sprostredkovateľov v súvislosti s podnikateľskými organizačnými a marketingovými aktivitami;

 • Primerané očakávania dotknutých osôb v dôsledku existencie relevantného a primeraného (zmluvného) vzťahu medzi Vami, ako dotknutou osobou, na jednej strane a nami, ako Prevádzkovateľom, na druhej strane;

 • Rozsah a povaha údajov, kedy dochádza k spracúvaniu v zásade iba určitých základných údajov necitlivej povahy, ako napr. fakturačné údaje, kontaktné údaje, údaje o objednávkach a údaje o interakcii s našimi produktami;

 • Relatívna jednoduchosť dosiahnutie ukončenia spracúvania vo vzťahu k spracovateľským operáciám marketingového charakteru.

 1. poskytovatelia účtovných/skladových/IT/právnych služieb: napr. meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa (fakturačná prípadne aj korešpondenčná), IBAN/číslo účtu, IP adresa, z ktorej bola uskutočnená objednávka, či sa jedná o fyzickú osobu, samostatne zárobkovo činnú osobu alebo štatutára právnickej osoby (vo vzťahu k podnikateľom aj príslušné identifikačné údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH), predmet objednávky;

 2. poskytovatelia nástrojov priameho marketingu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo;

 3. poskytovatelia služieb cielenej reklamy: e-mailová adresa.

Prenosy osobných údajov v rámci skupiny spoločností Prevádzkovateľa: môže dochádzať k prenosom niektorých osobných údajov uvedených v tejto sekcii Pravidiel.


Profilácia: údaje o druhoch, značkách, hodnotách a čase zakúpených tlačiarenských výrobkov; údaje o interakcii s našim newslettrom (jeho otvorenie a sprístupnenie jednotlivých odkazov).5. Marketingové účely na základe § 116 ods. 15 Zákona o EK, ktorý nám umožňuje uskutočňovať priamy marketing formou elektronickej pošty aj bez Vášho súhlasu, ak ide o marketing našich vlastných tovarov a služieb, pričom Vaše kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty sme získali v súvislosti s Vašou objednávkou, pokiaľ je Vám poskytnutá možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť takúto formu priameho marketingu v čase ich získavania a pri každej doručenej správe, ak k odmietnutiu predtým nedošlo.

Propagácie našich tovarov a služieb. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.

6. Marketingové účely na základe Vami udeleného súhlasu [čl. 6 ods. 1, písm. a) GDPR]

Vášho záujmu o zasielanie marketingového obsahu o marketingových aktivitách Prevádzkovateľa. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlas však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo.4. Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

 

 1. Osobné údaje sprístupňujeme len tým osobám a v tej v miere, aká je nevyhnutná na plnenie zákonných a zmluvných povinností, resp. v súlade s prevažujúcim oprávneným záujmom Prevádzkovateľa alebo Vaším súhlasom. Zároveň dbáme na to, aby ich príjemcami boli spoľahlivé subjekty dodržiavajúce svoje zákonné povinnosti. 
 2. Vaše osobné údaje ďalej výlučne v nevyhnutnom rozsahu sprístupňujeme Sprostredkovateľom, s ktorými máme za účelom ochrany osobných údajov uzatvorenú písomnú zmluvu ako napríklad našim poskytovateľom softvérového vybavenia alebo technickej a bezpečnostnej podpory našej spoločnosti, účtovníkom, ale aj iným prevádzkovateľom ako našim právnym zástupcom či audítorom. V prípade, ak sprístupňujeme Vaše osobné údaje takýmto príjemcom alebo kategórií príjemcov, poskytneme Vám na základe Vašej žiadosti bližšie informácie v rozsahu, v akom nám to zákonná úprava umožňuje.
 3. Vaše osobné údaje môžu byť  taktiež spracúvané  spoločným prevádzkovateľom, a to spoločnosťami v rámci skupiny podnikov Prevádzkovateľa(ďalej len ako „Spoločný prevádzkovateľ“) na vnútorné administratívne účely. Prevádzkovateľ a Spoločný prevádzkovateľ uzavreli vzájomnú dohodu, v zmysle ktorej zodpovednosť za plnenie povinností vo vzťahu k vykonávaniu Vašich práv ako dotknutej osoby a povinnosti poskytovať informácie v zmysle GDPR nesie Prevádzkovateľ. V prípade žiadosti Vám základné časti dohody podľa predchádzajúcej vety radi poskytneme.

 

5. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

 

 1. V rámci našich spracovateľských operácií  sa vždy snažíme využívať  primárne partnerov umiestnených v EÚ. Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy však môžu byť prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ktoré nezaručujú úroveň ochrany primeranú ustanoveniam GDPR, a to v súvislosti s využívaním služieb v oblasti cielenej reklamy, pričom vo vzťahu k predmetnej spracovateľskej operácií môže dochádzať k prenosom Vašich osobných údajov do tretích krajín, konkrétne Spojených štátov amerických. Pokiaľ chcete zabrániť spracovateľskej operácií podľa tohto bodu, nainštalujte si rozšírenie Google Analytics opt-out browser do Vášho prehliadača

Prenos osobných údajov do Spojených štátov amerických vo vyššie uvedenom prípade sa uskutočňuje na základe štandardných doložiek o ochrane osobných údajov (tzv. štandardných zmluvných doložiek), ktoré prijala Európska komisia. V určitých prípadoch môže prichádzať do úvahy aj uplatnenie osobitnej výnimky ustanovenej v čl. 49 ods. 1, písm. b), c) GDPR, teda z dôvodu, že prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou, ako Prevádzkovateľom, a Vami, ako dotknutou osobou, resp. že prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej vo Vašom záujme.

 

 

6. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

 

 1. Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú, ak nám platný právny poriadok SR neukladá povinnosť uchovávať ich dlhšie, napríklad z dôvodu archivácie alebo účtovných povinností. 
 2. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe zákona, uchovávame ich tak dlho, ako nám to prikazuje alebo umožňuje príslušná právna úprava (napr. 10 rokov v prípade účtovných záznamov podľa § 35 ods. 3 písm a) až c) Zákona o účtovníctve). Ak spracúvame osobné údaje na základe zákona a tento neurčuje dobu ich uchovávania, prípadne ak nám taká povinnosť nebola uložená súdnym alebo úradným rozhodnutím, alebo ďalšie uchovávanie údajov nie je v súvislosti s takýmito rozhodnutiami nevyhnutné, uchovávame Vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od ich získania, a to z dôvodu, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade súdneho či iného konania alebo za účelom odstraňovania nezrovnalostí v evidencií.
 3. Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy a platný právny poriadok SR neurčuje inak, prípadne ak nám možnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva zo zákona, alebo ak takáto povinnosť nebola uložená súdnym alebo úradným rozhodnutím, alebo ďalšie uchovávanie údajov nie je v súvislosti s takýmito rozhodnutiami nevyhnutné, uchovávame ich ukončení zmluvy po dobu 10 rokov, pre prípad, ak by bolo potrebné použiť ich v prípade súdneho či iného konania alebo za účelom odstraňovania nezrovnalostí v evidencií. 
 4. Ak spracúvame Vaše osobné údaje len na základe oprávneného záujmu a ak nám povinnosť alebo možnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva zo zákona, alebo ak takáto povinnosť nebola uložená súdnym alebo úradným rozhodnutím, alebo ďalšie uchovávanie údajov nie je v súvislosti s takýmito rozhodnutiami nevyhnutné, uchovávame ich maximálne po dobu 5 rokov od Vášho posledného nákupu, a to pre prípad ich potreby v súdnom či inom obdobnom konaní alebo do momentu, kedy úspešne namietate proti ich spracúvaniu.
 5. V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu alebo na základe Zákona o EK, a ak nám povinnosť alebo možnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva zo zákona, alebo ak takáto povinnosť nebola uložená súdnym alebo úradným rozhodnutím, alebo ďalšie uchovávanie údajov nie je v súvislosti s takýmito rozhodnutiami nevyhnutné, uchovávame ich maximálne po dobu 5 rokov od udelenie súhlasu, resp. Vášho posledného nákupu v prípade spracúvania podľa Zákona o EK, pričom tieto údaje prestaneme uchovávať, pokiaľ súhlas odvoláte, resp. v prípade odmietnutia ďalšieho spracúvania odhlásením z odberu. 

 

 

7. Ako o Vás získavame osobné údaje? 

 

 1. Osobné údaje získavame len od Vás samotných, a to prostredníctvom uskutočnenia objednávky cez webovú stránku, resp. prostredníctvom neskorších spracovateľských operácií za účelom plnenia zmluvy v zmysle našich obchodných podmienok alebo marketingových aktivít.

 

 

8. Ako Vaše údaje používame?

 

 1. V súlade s tabuľkou uvedenou v bode 3 vyššie, získavame len tie osobné údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli vybaviť Vašu objednávku a plniť ďalšie zmluvné povinnosti a za účelom primeraného rozvoja našich podnikateľských aktivít. Vaše osobné údaje chránime a zabezpečujeme, aby boli používané výlučne na ten účel, na ktorý sme ich získali. Naši zamestnanci, ktorí sú oprávnení s Vašimi osobnými údajmi pracovať, sú vyškolení tak, aby zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov. Z tohto dôvodu platí, že ak: 
  1. sme Vaše osobné údaje potrebovali za účelom uzatvorenia zmluvy alebo vybavenia Vašich predzmluvných požiadaviek, použili sme ich presne za týmto účelom a zákonom schváleným spôsobom;
  2. sme Vaše osobné údaje získali z dôvodu plnenia si zákonných povinností spojených s našou činnosťou, napr. za účelom plnenia účtovných, daňových povinností alebo povinností na úseku ochrany spotrebiteľa, používame a spracúvame ich spôsobom určeným takýmto zákonom;
  3. spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu prevažujúceho oprávneného záujmu, tieto budú použité výlučne v snahe takýto oprávnený záujem zabezpečiť;
  4. máme Vaše osobné údaje vďaka tomu, že ste nám udelili súhlas, resp. že ak nám to umožňuje zákonná úprava, spracúvame ich za účelom a spôsobom ktorý je v ňom uvedený, avšak len dovtedy, pokým takýto súhlas neodvoláte, resp. nedôjde k odhláseniu sa z odberu. 

 

 

9. Aké práva máte ako dotknutá osoba?

9.1 Právo na prístup k údajom

 1. Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či a ako spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, aké údaje a komu ich poskytujeme. Rovnako môžete žiadať prístup k týmto údajom, a to formou jednoduchej žiadosti zaslanej na kontaktné údaje uvedené v úvode týchto Pravidiel. Prosíme Vás, aby ste sa v žiadosti nezabudli identifikovať a poskytnúť nám kontaktné údaje, na ktoré môžeme zaslať odpoveď (napr. e-mailovú adresu).

 

9.2 Právo na opravu

 1. Pokiaľ máte pocit, že niektoré z osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sú nesprávne, môžete od nás požadovať ich opravu. Taktiež od nás môžete požadovať doplnenie údajov, ktoré považujete za neúplne. Prosíme Vás, aby ste v takom prípade nezabudli jasne a zrozumiteľne uviesť v čom podľa Vášho názoru spočíva nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, informáciu o tom, ako si želáte opravu uskutočniť a ak je to potrebné, aj dôkazy o ich nesprávnosti.

 

9.3 Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

 1. Máte právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pričom v určitých zákonom určených prípadoch sme povinní tejto žiadosti vyhovieť. Upozorňujeme však, že v niektorých prípadoch nám GDPR umožňuje odmietnuť Vašu žiadosť o vymazanie, napríklad ak je ich spracúvanie potrebné na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého výskumu či na štatistické účely alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

9.4 Právo na obmedzenie spracúvania

9.5 Máte právo obmedziť rozsah, v akom spracúvame Vaše osobné údaje, ak: 

 1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to až pokiaľ Vaše námietky neoveríme;
 2. je spracúvanie protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už osobné údaje nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. namietate oprávnenosť našich záujmov na spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vami uvedenými oprávnenými dôvodmi. 

 

9.6 Právo na prenosnosť údajov

 1. Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte a preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi. Toto právo sa však týka len údajov, na spracúvanie ktorých ste nám udelili svoj súhlas alebo sa spracúvajú na základe zmluvného vzťahu s Vami a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami. Taktiež je toto právo možné využiť len v rozsahu, v akom nemá nepriaznivé dôsledky na práva s slobody iných osôb.

 

9.7 Právo namietať

 1. V niektorých prípadoch máte právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade spracovateľských operácií podľa týchto Pravidiel sa jedná najmä o spracúvanie, ktoré vykonávame na právnom základe prevažujúcich oprávnených záujmov, resp. v prípade priameho marketingu na základe Zákona o EK.
 2. V praxi k vzneseniu námietok proti spracúvaniu väčšinou dôjde pokiaľ z nejakého dôvodu nesúhlasíte so spôsobom, akým spracúvame Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel. V takom prípade je potrebné, aby ste nás o svojich námietkach informovali. Prosíme Vás, aby ste uviedli jasný a zrozumiteľný opis okolností, na základe ktorej sa domnievate, že predmetné spracúvanie neprimerane zasahuje do Vašich práv a slobôd. Námietky prosím adresujte info@tonerpartner.sk.

 

9.8 Práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

 1. Naša spoločnosť nepraktizuje automatizované individuálne rozhodovanie, t.j. rozhodovanie bez ľudského zásahu. 
 2. Uskutočňujeme profiláciu zákazníkov výlučne za účelom priameho marketingu, a to na základe kúpeného tovaru (napr. typu a značky tonerových náplní), počtu/hodnoty/času objednávok a interakcie s našim newslettrom. Dané znamená, že zákazník kupujúci originálne tonerové náplne od nás obdrží iný obsah ako zákazník kupujúci kompatibilné náplne (to isté platí aj o zákazníkoch kupujúcich rôzne značky tlačiarenských výrobkov), alebo môžeme zaslať marketingový obsah iba skupine zákazníkov, ktorých objednávka dosiahla určitú hodnotu alebo u nás nakupujú v určitých časových intervaloch. Zákazníkom, ktorí dlhodobo neotvárajú newsletter alebo nesprístupňujú jednotlivé odkazy znížime intenzitu jeho zasielania, prípadne im newsletter prestaneme zasielať úplne. Táto forma profilácie pre Vás nemá právne účinky ani Vás podobným spôsobom významne neovplyvňuje. Proti uvedenému spracúvaniu osobných údajov máte právo kedykoľvek namietať. V danej súvislosti odkazujeme primerane na bod 9.7.2 týchto Pravidiel.

 

9.9 Právo podať sťažnosť

 1. V prípade, že budete mať akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Naša spoločnosť sa vždy bude snažiť vyriešiť akékoľvek sporné záležitosti k Vašej spokojnosti.
 2. Pokiaľ by ste však s našim postupom neboli spokojný, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o ktorom nájdete bližšie informácie prostredníctvom https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

10. Zmeny podmienok ochrany OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na spracúvanie Vašich osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, zmenu Vám oznámime na webovej stránke alebo prostredníctvom emailu. 

 

 

Súbory cookies

Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.

 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.

 

Čo sú súbory cookies?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookies?

Tieto web stránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre nevyhnutnú funkcionalitu web stránok, pre marketingové účely a účely analýzy návštevnosti webových stránok.

 

Webové stránky správcu využívajú následujúce súbory cookies tretích strán:

 

AdWords (Google Inc), Sklik (Seznam.cz, a. s.), Facebook (Facebook Inc), Heureka (Heureka Shopping s. r. o.), Zboží (Seznam.cz, a. s.), Google Analytics (Google Inc): pre webovú analytiku

 

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

 

Nastavenie odmietnutia súborov cookies pre jednotlivé prehliadače:

Chrome

Firefox

Internet-Explorer

Android

Iphone a Ipad

 

Používanie pluginov sociálnych sietí

Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.

 

Ide hlavne o:

 • plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

 • plugin služby Youtube, spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

 • plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

 

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

 

Váš prístup ku osobným údajom

Ste oprávnený kedykoľvek vymazať váš užívateľský účet. Tiež máte právo kedykoľvek požiadať o oznámenie o tom, ktoré informácie máme uložené v databáze našich registrovaných užívateľov, ako aj požiadať nás o zmenu, alebo vymazanie niektorých, ale aj všetkých vašich osobných údajov. Túto žiadosť môžete poslať nášmu editorstvu na adresu info@tonerpartner.sk. V prípade, že takúto požiadavku vznesiete, vynaložíme maximálne úsilie na potvrdenie vašej identity, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

 

 

naposledy aktualizované dňa 15.4.2021

Potrebujete poradiť? Pomôžeme Vám.

Poradca
pre výber
Výdajné miesta. Až 6063 odberných miest.
Široký výber. Ponúkame viac ako 55000 produktov.
U nás máte čas. Tovar môžete vrátiť do 30 dní.
Odmeníme Vás. Za každý nákup získate vernostné body.

Zákazníci nás chvália

91% zákazníkov odporúča podľa dotazníkov spokojnosti za posledných 90 dní.