Obchodné a platobné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: Ledum Kamara SK s.r.o.
Ulica číslo: Zámocká 30
Mesto PSČ: Bratislava, 811 01
Štát: Slovensko
IČ: 48158836
DIČ: 2120068665

IČ DPH: SK2120068665

Č.Ú.:SK13 0900 0000 0050 7740 1913, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Pracovná doba: 8:00 - 16:00

 

1) registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme “Ledum Kamara SK s.r.o.” nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov internetového obchodu firmy “www.tonerpartner.sk”.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne desaťkrát do mesiaca veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 200kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “info@tonerpartner.sk”, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť bez registrácie.

 

2) Prijatie vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho predávajúceho týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim predávajúcim vznikajú vzájomné práva povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, že nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody ďalšom postupe. prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou bude expedovaná, môže byť od objednávateľa požadovaná náhrada nákladov spojená expedíciou tovaru. prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade, alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať ďalšom termíne dodania.

Kupujúci potvrdzuje, že je osobou staršou ako 16 rokov.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail číslo objednávky.

 

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou Geis. 
Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 0, - euro. 
Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 0, - euro.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať opätovné doručenie. týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia dopravcom nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

 

4) Záruka

Na Váš e-mail je vždy po odoslaní tovaru zaslaný doklad o kúpe. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je uvedená pri každom výrobku detailoch tovaru. sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

 

5) Rozpor kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci rozpore kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

 

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež hotovosti sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. osobitných prípadoch môže byť prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené vrátením tovaru (náklady na prepravu pod).

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, 
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, 
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, 
na dodávku audio video nahrávok počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, 
na dodávku novín, periodík časopisov, spočívajúcich hre alebo lotérii.

 

7) Doručenie dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

 

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

    • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
    • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva všetkej dokumentácie) v stave, akom ste ju prevzali pri dodávke. tovaru priložte doklad kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) to zvyčajne do 14 pracovných dní od obdržania zásielky. prípade vrátenia tovaru bude suma znížená prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

 

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté cene dopravy. 
platba prevodom na bankový účet - pri výbere tejto možnosti obdržíte zálohový list so všetkými údajmi platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou pri prevzatí tento tovar uhradíte hotovosti
platobná karta
Internetová brána GoPay

 

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie jednotlivých položkách tovaru).

 

10) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané bode 6. Obchodných podmienok.

 

11) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté s náležitými dokladmi popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Ako postupovať

V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - “Ledum Kamara SK s.r.o., Zámocká 30, 811 01, Bratislava”. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Len čo budete vedieť kedy kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva všetkej dokumentácie) v stave, akom ste ju prevzali pri dodávke. tovaru priložte doklad kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci prevádzky produktov, funkčných vlastností škôd neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare katalógu. zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie manipulačné poplatky. vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní expedícii balíka termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

12) Poskytnutie zľavy partnerom

Vybraným zákazníkom, ktorí na svojej webovej stránke uvedú spätný odkaz na TonerPartner.sk poskytujeme zľavu 20€ 60€ ako protihodnotu za poskytnutie mediálneho priestoru.

Váš “www.TonerPartner.sk”

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.9.2015 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli platnosti dátumu nákupu.